Mapa Štúrova 50, 040 01 Košice
Mail uniquepeople@uniquepeople.sk
Linkedin

Certificates

Menu

The primary goal of Unique People, s.r.o. is to help customers to achieve their goals by providing high-quality services. Our mission is to be always ready to help in the best way. The core values of the company are reliability, integrity, competence, compassion, independence, and finding ways to deliver the service of the highest quality. This goal can be achieved by the quality work of all employees of the company.

For this purpose, the company's management sets the following company policy:

 1. We are always ready to help our clients move their business forward.
 2. We don´t promise what we cannot keep. We do what we say.
 3. We have honest relationships with our business partners that are based on understanding, and trust. We adhere to business ethics.
 4. The quality of services depends above all on the quality of the staff who have full responsibility for the services provided.
 5. Collaborating organizations and service providers are also fully involved in the quality improvement process.
 6. We ensure the qualification and expertise of our employees.
 7. The quality management system is regularly reviewed in order to improve the provision of services to our customers.
 8. When choosing products and services, we place emphasis the quality and honestly monitor the prices of the distribution range.
 9. Following the quality policy, the company sets targets, which we evaluate every year.
 10. We educate and maintain awareness of employees and stakeholders in order to increase the security and protection of information.

In Košice, April 11th 2022

Approved by: Ing. Marek Bečaver
managing director

Primárnym cieľom spoločnosti Unique People, s.r.o. je pomáhať zákazníkom dosahovať svoje ciele poskytovaním vysoko kvalitných služieb. Našou misiou je, že sme vždy pripravený pomôcť tým najlepším spôsobom. Základnými hodnotami spoločnosti sú spoľahlivosť, integrita, kompetentnosť, pochopenie, nezávislosť a hľadanie spôsobov, ako službu doručiť v čo najvyššej kvalite. Tento cieľ je možné dosiahnuť kvalitnou prácou všetkých pracovníkov spoločnosti.

Za týmto účelom vedenie spoločnosti stanovuje túto politiku spoločnosti:

 1. Sme vždy pripravení pomôcť našim klientom posunúť ich podnikanie vpred.
 2. Nesľubujeme to, čo nevieme dodržať. Konáme to, čo hlásame.
 3. Máme otvorené vzťahy s našimi obchodnými partnermi, ktoré sú založené na pochopení, dôvere a dodržiavame podnikateľskú etiku.
 4. Kvalita služieb závisí predovšetkým od kvality pracovníkov, ktorí nesú plnú zodpovednosť za poskytované služby a sú plne kompetentní pri plnení priradených úloh.
 5. Na procese zlepšovania kvality sú v plnej miere zainteresované aj spolupracujúce organizácie a dodávatelia služieb.
 6. Zabezpečujeme kvalifikáciu a odbornosť našich pracovníkov.
 7. Systém manažérstva kvality sa pravidelne preveruje za účelom zlepšovania poskytovania služieb našim zákazníkom.
 8. Pri výbere produktov a služieb kladieme dôraz na kvalitu a poctivo sledujeme ceny distribuovaného sortimentu.
 9. V súlade s politikou kvality vydávame na každý rok ciele.
 10. Vzdelávame a udržiavame povedomie zamestnancov a zainteresovaných strán za účelom zvyšovania bezpečnosti a ochrany informácií

V Košiciach, dňa 11.4.2022

Schválil: Ing. Marek Bečaver
konateľ