Mapa Pražská 2, 040 01 Košice
Mail uniquepeople@uniquepeople.sk
Linkedin
Quality management
Menu

The primary aim of Unique People, s.r.o. is providing a high quality of services, which is an essential prerequisite for maintaining and gaining new customers. This goal can be achieved by our employees providing the highest quality of work possible.

For this purpose, the company's management sets the following company policy:

 1. The quality of services depends above all on the quality of the staff who have full responsibility for the services provided.
 2. We do not make promises that we cannot keep.
 3. Quality improvement is a planned and continuous process that is regularly monitored and evaluated.
 4. Collaborating organizations and service providers are also fully involved in the quality improvement process.
 5. We ensure the qualification and expertise of our employees.
 6. The quality management system is regularly reviewed in order to improve the provision of services to our customers.
 7. When choosing products and services, we place emphasis the quality and honestly monitor the prices of the distributed range.
 8. We maintain correct relations with the environment and adhere to business ethics.
 9. Following the quality policy, the company sets targets, which we evaluate every year.
 10. We educate and maintain awareness of employees and stakeholders in order to increase the security and protection of information.

In Košice, April 16th 2021

Approved by: Ing. Marek Bečaver
managing director

blank

blank
blank
blank

Primárnym cieľom spoločnosti Unique People, s.r.o. je vysoká kvalita služieb, čo je zásadným predpokladom pre udržiavanie a získavanie nových zákazníkov. Tento cieľ je možné dosiahnuť kvalitnou prácou všetkých pracovníkov spoločnosti.

Za týmto účelom vedenie spoločnosti stanovuje túto politiku spoločnosti:

 1. Kvalita služieb závisí predovšetkým od kvality pracovníkov, ktorí nesú plnú zodpovednosť za poskytované služby.
 2. Nesľubujeme to, čo nevieme dodržať.
 3. Zlepšovanie kvality je plánovaným kontinuálnym procesom, ktorý je pravidelne sledovaný a vyhodnocovaný.
 4. Na procese zlepšovania kvality sú v plnej miere zainteresované aj spolupracujúce organizácie a dodávatelia služieb.
 5. Zabezpečujeme kvalifikáciu a odbornosť našich pracovníkov.
 6. Systém manažérstva kvality sa pravidelne preveruje za účelom zlepšovania poskytovania služieb našim zákazníkom.
 7. Pri výbere produktov a služieb kladieme dôraz na kvalitu a poctivo sledujeme ceny distribuovaného sortimentu.
 8. Zachovávame korektné vzťahy s okolím a dodržiavame etiku podnikania.
 9. V súlade s politikou kvality vydáva spoločnosť na každý rok ciele, ktoré vyhodnocujeme.
 10. Vzdelávame a udržiavame povedomie zamestnancov a zainteresovaných strán za účelom zvyšovania bezpečnosti a ochrany informácií

V Košiciach, dňa 16.4.2021

Schválil: Ing. Marek Bečaver
konateľ 

blank

blank
blank
blank